Symposium Topics
 • A: Tính chất vật lý của đá – Các Phương pháp thí nghiệm
 • A: Physical properties of Rocks– Testing Techniques
 • B: Cơ học đá ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí.
 • B: Rock Mechanics & Engineering in Petroleum Engineering
 • C: Cơ học đá ứng dụng trọng xây dựng Công trình và Mỏ.
 • C: Rock Mechanics & Engineering in Civil Engineering and Mining
 • D: Các ứng dụng của Cơ học đá trong bảo tồn khai thác các di sản địa chất, địa mạo, kiến trúc…
 • D: Rock Mehanics applied to the Protection and Reinforcement of Global Geoparts, Ancient Sites,...
 • E: Các phương pháp  và mô phỏng số trong Cơ học đá đương đại.
 • E: Numerical Methods in Rock Mechanics and Numerical Modeling
 • F: Tai biến địa động lực – Các biện pháp xử lý, phòng ngừa.
 • F: Geodynamic Hazards - Reinforcement  and Prediction
 • G: Các phương pháp khảo sát hiện trường và quan trắc theo thời gian thực.
 • G: Geo –disaster Prediction and Monitoring System
 • H: Ứng dụng AI và IoT trong Cơ học đá Công trình
 • H: Application AI and IoT in Rock Mechanics and Engineering